Svenska 8A

 

Vi avslutar just nu temat We have a dream. Alla ska nu lägga in en bild på sig själva för att illustrera sin text. Detta görs på bildlektioner.
 
Vecka 5 börjar vi med nästa arbetsområde - eller arbetsområden. Vi kommer att jobba med två områden parallellt - både lyrik och läsning av en gemensam bok. 

 

PLANERING LYRIK DIKTER POESI

Vad är lyrik, dikter och poesi? Varför skriver man det? Hur ser en dikt ut? Finns det regler för hur man skriver?

Detta är några frågor som du kommer att få svar på i detta arbetsområde. Du kommer att läsa dikter, men även skriva egna.

Ordet lyrik kommer från grekiskans lyrikos som betyder ungefär ”dikt som sjungs till lyra”. Lyra är ett gammaldags musikinstrument som påminner om en gitarr.

 

Syfte

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll:

Läsa och skriva

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Berättande texter och sakprosatexter

• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets-och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Konkret arbete

Du kommer att få skriva ett antal egna dikter efter instruktion t ex haiku, anaforisk dikt och femrading. Du ska även skriva en dikt där du själv väljer hur du vill uttrycka dig. Till den egna dikten ska du lägga till en bild som passar samt hitta ett musikstycke att länka till – ett musikstycke som illustrerar den stämning din dikt har.

 

Vi kommer även att läsa ett antal dikter gemensamt och diskutera och analysera dem.

 

Bedömning:

E                                              C                                           A

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Genom att kombinera olika text­typer, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamåls­enligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

PLANERING BOKEN HEJ VACKER

 

Syfte

• formulera sig och kommunicera i … skrift,

• läsa och analysera skönlitteratur … för olika syften,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

• söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

I årskurs 7–9

Läsa och skriva

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag…

Berättande texter och sakprosatexter

• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets-och livsfrågor

Konkret arbete

Vi kommer att läsa boken Hej vacker och utifrån olika frågor diskutera boken. Ni kommer även att få söka fakta om samer och samiska samt även skriva en kort dagbok där ni använder er av bokens text samt de fakta ni tagit reda på.

 

Ni kommer att bedömas efter följande kunskapskrav:

E

C

A

Genom att göra enkla sammanfattningar av Hej vackers innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och de fakta du sökt visar du grundläggande läsför­ståelse.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av Hej vackers innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och de fakta du sökt visar du god läs­förståelse.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av Hej vackers inne­håll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och de fakta du sökt visar du mycket god läsförståelse.

Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärlds­frågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i Hej vacker.

Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och om­världsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i Hej vacker.

Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrå­gor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i Hej vacker.

Du kan skriva en dagbok med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Du kan skriva en dagbok med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Du kan skriva en dagbok med god språklig variation, välutvecklad textbind­ning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Efter bokläsningen:

1.   Ta reda på fakta om samiska och samer Välj ut minst fem fakta till samiska och fem till samer. Ange källa samt källans trovärdighet. Här nedanför finns några länkar, men du kan även söka egna.

2.   Därefter är det dags att skriva en dagbok som utspelar sig under fem dagar. Använd dig av bokens innehåll samt de uppgifter du hittat via dina länkar. Du ska skriva ur Agnes synvinkel och det ska bl a framkomma hur hon känner sig beträffande sin identitet. Glöm inte att titta på instruktionen till hur en dagbok skrivs, så att du följer genren.

 

Länkar till samiska och samt samer:

https://www.samer.se/1216

https://sv.wikipedia.org/wiki/Samiska

https://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/samiska.html

https://sv.wikipedia.org/wiki/Minoritetsspr%C3%A5k_i_Sverige

https://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/om-minoritetssprak.html

https://www.klippan.se/kommunpolitik/nationellaminoriteter/omdefemminoritetsspraken.7739.html

https://sv.wikipedia.org/wiki/Samer

https://www.samer.se/historia

https://www.sametinget.se/9266